Vision ปรัชญา: โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา มุ่งมั่นส่งเสริมจัดการศึกษาเพื่อความรู้คู่คุณธรรม นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

พันธกิจ
  • 1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • 2. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน
  • 3. ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
  • 4. ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา
เป้าหมาย
  • 1. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม
  • 2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • 3. นักเรียนเห็นคุณค่า หวงแหนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
  • 4. โรงเรียนกับชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ