จำนวนนักเรียนในโรงเรียน
จำนวนนักเรียนในโรงเรียน

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1/1

18

17

35

อนุบาล1/2

18

17

35

อนุบาล 1/3

18

16

34

อนุบาล 1/4 15 19 34

อนุบาล 2/1

20

20

40

อนุบาล 2/2

19

20

39

อนุบาล 2/3 20 19 39
อนุบาล 2/4 20 19 39

รวม

148

147

295

ประถมศึกษาปีที่ 1/1

22

14

36

ประถมศึกษาปีที่ 1/2

21

15

36

ประถมศึกษาปีที่ 1/3

22

14

36

ประถมศึกษาปีที่ 1/4

21

15

36

ประถมศึกษาปีที่ 1/5

22

14

36

รวม

108

72

180

ประถมศึกษาปีที่ 2/1

18

21

39

ประถมศึกษาปีที่ 2/2

21

19

40

ประถมศึกษาปีที่ 2/3

21

18

39

ประถมศึกษาปีที่ 2/4

21

16

37

ประถมศึกษาปีที่ 2/5

17

22

39

รวม

98

96

194

ประถมศึกษาปีที่ 3/1

18

16

34

ประถมศึกษาปีที่ 3/2

18

17

35

ประถมศึกษาปีที่ 3/3

16

20

36

ประถมศึกษาปีที่ 3/4

16

18

34

ประถมศึกษาปีที่ 3/5

18

16

34

รวม

86

87

173

 

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ประถมศึกษาปีที่ 4/1

19

18

37

ประถมศึกษาปีที่ 4/2

17

19

36

ประถมศึกษาปีที่ 4/3

18

19

37

ประถมศึกษาปีที่ 4/4

19

17

36

ประถมศึกษาปีที่ 4/5

18

18

36

รวม

91

91

182

ประถมศึกษาปีที่ 5/1

20

12

32

ประถมศึกษาปีที่ 5/2

21

11

32

ประถมศึกษาปีที่ 5/3

21

14

35

ประถมศึกษาปีที่ 5/4

17

14

31

ประถมศึกษาปีที่ 5/5

18

13

31

รวม

97

64

161

ประถมศึกษาปีที่ 6/1

21

14

35

ประถมศึกษาปีที่ 6/2

13

18

31

ประถมศึกษาปีที่ 6/3

17

14

31

ประถมศึกษาปีที่ 6/4

17

16

33

ประถมศึกษาปีที่ 6/5

18

15

33

รวม

86

77

163

รวมทั้งสิ้น

714

634

1,348