Map แผนที่: โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา
แผนที่โรงเรียน

ที่ตั้ง : โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ตั้งอยู่เลขที่ 21 ซอยอ่อนนุช 67 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250