About us ประวัติเกี่ยวกับ : โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา


ประวัติโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา

         

โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา เดิมเรียกว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลประเวศ 1 (วัดกระทุ่มเสือปลา) เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2476 ที่ศาลา การเปรียญวัดกระทุ่มเสือปลา โดยมี นายบุญศรี ปลื้มอารมย์ เป็นครูใหญ่คนแรก เมื่อนายบุญศรี ปลื้มอารมย์ ลาออก นายดาบสิทธิ์ สุดเฉลียว ได้เป็นครูใหญ่สืบต่อมา และได้พยามติดต่อกระทรวงศึกษาธิการ ขออาคารเรียนอนาถา ที่ตำบลสวนอ้อย อำเภอพระโขนง มาก่อสร้างเป็นอาคารถาวรขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2485 เริ่มเปิดสอนที่ อาคารถาวร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2486

      ปี พ.ศ. 2510 โรงเรียนได้โอนไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบ การปรับปรุงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2515 ได้เปลี่ยน ระเบียบการปกครองท้องถิ่นของจังหวัดพระนครและธนบุรี โรงเรียนจึงได้โอน ไปสังกัดนครหลวง

      พ.ศ. 2516 มีการปรับปรุงระเบียบการบริหารส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนครหลวง เป็นกรุงเทพมหานคร โรงเรียนจึงได้โอนมาเป็นสังกัดกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน โรงเรียนได้สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6