ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงแ....

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จค้นสืบราชสันติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ ๙ แห่งบรมร....

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเ....

     โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถในศาสตร์ต่างๆของพระบาทสมเด็จพระ....


นิทานพื้นบ้านเรื่องศรีธนญชัย

      นิทานพื้นบ้านเรื่องศรีธนญชัย เป็นนิทานพื่นบ้านไทย

ไกรทอง นิทานพื้นบ้าน

      นิทานพื้นบ้าน สื่อเพื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย จัดทำโดย เลขที่ 19 24 28 29 30 31 ม.6/4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง...